Midden-Groningen

Bijgestelde fusie-effectrapportage scholen Meeden

De schoolbesturen Stichting OPRON en de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden en Oost Groningen (VCOMOG) zijn van plan om twee basisscholen te fuseren. Het gaat om OBS De Mieden en CBS Sjaloom in Meeden. Zij gaan samen in een informele samenwerkingsschool onder het bevoegd gezag van de (VCOMOG). De schoolbesturen moeten volgens de Wet Primair Onderwijs een fusie-effectrapportage maken waarin zij alle gevolgen van de fusie in beeld brengen. Ze moeten daarbij ook het college vragen om een advies.

Extra ombuigingen voor gezonde financiële positie

Het college van Burgemeester en Wethouders ziet zich genoodzaakt om het raadsvoorstel over de ombuigingen zoals die met de gemeenteraad in april is besproken verder aan te scherpen. De oorzaak is de optelsom van de gevolgen van de mei-circulaire 2019, de Voorjaarsnota 2019 en de op- en aanmerkingen van de raad op het voorstel zelf.  
 

Elf Midden-Groningers krijgen Nederlandse nationaliteit

Vrijdag 21 juni hebben elf inwoners van de gemeente Midden-Groningen het Bewijs van Nederlanderschap ontvangen. Dit zijn: de heer Ahmed Aaidi, de heer Brahim Abdi, de heer Bilal Aboshkeiri met zijn 4 kinderen: Moataz, Lolia, Amer en Imad.
De heer Mohamed Haji Omar Osmanie met zijn 2 kinderen: Maymuna Mohamed Haji-Omar en Nasra Mohamed Haji-Omar en tot slot de heer Ahmed Mohamed Haji-Omar. Tijdens de naturalisatieceremonie hebben ze de verklaring van verbondenheid afgelegd.

Pagina's