GroenLinks

Een jaar geleden las u ook in de Tussenklappen de Algemene Beschouwingen van de Menterwolder politieke partijen. Het ging over de begroting voor het jaar 2015. Hoewel er veel kritiek werd geuit, was er toch ook optimisme. Ondanks bezuinigingen zouden we de meeste voorzieningen in onze dorpen kunnen behouden. Menterwolde ging goed voorbereid de herindeling in 2018 tegemoet. Dachten we.

Hoe anders staan we er een jaar later voor. Een nieuwe burgemeester. Een nieuwe gemeentesecretaris. Een nieuwe wethouder. Weer een nieuwe begroting en een nieuwe meerjarenraming. Met grote tekorten. Zo groot dat het college de begroting voor 2016 niet eens sluitend kan krijgen. En dus moet er maar gesnoeid worden op alle terreinen.
GroenLinks is het volledig oneens met deze gang van zaken. Het lijkt wel alsof Menterwolde nog jaren te gaan heeft als zelfstandige gemeente. Per 1 januari 2018 komt er een samenvoeging met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Over twee jaar al! Maar nu al kijken hoe dat positief voor Menterwolde kan uitpakken? Vergeet het maar.

GroenLinks vindt het tijd worden dat we nu al veel meer naar de toekomst moeten kijken dan wat het college in de voorliggende begroting doet. Wij zijn er niet gerust op dat onze gemeente zich nog veel langer zelfstandig kan redden. Ons vertrouwen in dit college neemt zienderogen af.
Wij willen op zoek gaan naar openingen, waarbij, vooruitlopend op de samenwerking met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren, we proberen onze financiën beter op orde te krijgen zonder de kwaliteit van leven in de dorpen te
beknotten.

GroenLinks heeft het afgelopen jaar vaak gepleit om de politiek dichter bij de burgers te brengen. Voor ons geldt nog steeds: Eerst luisteren naar de inwoners, dan pas besluiten nemen. Ook het college heeft ons doen geloven dat dit eveneens voor hen geldt.
Maar toch zonder vorm van overleg alle vrijwilligers van zwembad De Kolck in Meeden in hun hemd laten staan door de toegezegde bijdrage van 35.000 euro voor 2016 probleemloos te schrappen. Of de voorgenomen sluiting van de sporthallen in Muntendam die opeens uit de lucht kwam vallen.
Dat is een manier van politiek bedrijven waar wij het volledig mee oneens zijn. Wij zullen ons dan ook blijven inspannen om zoveel mogelijk recht te doen aan de wensen van de inwoners.

De vorige begrotingsvergadering heeft GroenLinks de toezegging gekregen dat de hondenbelasting in 2016 zou worden afgeschaft. Helaas heeft het college gemeend deze Middeleeuwse belasting te moeten handhaven. De 55.000 euro kan namelijk gebruikt worden om tekorten te dekken. Dat hondenbezitters op deze manier weer oneigenlijk gepakt worden, doet blijkbaar niet ter zake. GroenLinks blijft hier uiteraard op tegen. Dat onze fusiepartners geen hondenbelasting heffen, speelt kennelijk voor deze gemeente geen enkele rol. Afschaffen!!

Reactie toevoegen