Partij van de Arbeid

SAMEN STERK  
P.v.d.A. Menterwolde


Bij deze de Algemene Beschouwingen van de P.v.d.A.


Na de aanbieding van de begroting voor 2016 hebben we het college gevraagd te komen met een sluitende begroting. Tot  op heden hebben we op de vraag geen antwoord gehad. Ronduit schandalig!
Tevens is het ontbreken van de jaarrekening 2014 de oorzaak van het feit dat we niet in staat worden gesteld als raad om een controle mogelijkheid te hebben.In het verleden, toen de P.v.d.A. deel uitmaakte van het college was er altijd sprake van sluitende begrotingen en jaarrekeningen met een positief saldo. Dit is bereikt mede door samenwerking met CDA, Groen Links en VVD. Anderhalve collegeperiode verder en de tekorten lopen op. Rara hoe kan dit?Het college doet hetzelfde kunstje als het provinciebestuur op het gebied van de windmolens. Geen lef, geen daadkracht. Durf keuzes te maken, want daarvoor ben je een college.
College doe uw werk! In de voorgestelde bezuinigingen geeft u aan geen aanvullende budgetten te verstrekken aan het MFC te Meeden. Wellicht is het mogelijk om te kijken naar het onderwijsbudget van huisvesting voor het P.O en een gedeelte van dit budget toe te voegen aan het budget van het MFC Meeden.
De te behalen bezuinigingen met IBOR zijn niet gehaald. Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag en wanneer kunnen we wel efficiency-besparing halen?
Anders wordt de burger weer zwaarder belast.
T.a.v. de doelen die u stelt, kunnen we inderdaad verwachten dat u over 6 maanden alsnog met strakke bezuinigingsvoorstellen moet komen. We zijn benieuw. De P,v,d,A. vindt het onbegrijpelijk dat enerzijds college voorstelt om een combi coach aan te stellen voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar om deze aan het sporten te krijgen en anderzijds met plannen rond te lopen om de zeer succesvolle en goedkope sporthal Ruitershorn te sluiten. Wij  missen hier een visie.
De investering rond de torens hangt ook mede af van het verkrijgen van subsidies en gelden vanuit fondsen. Pas als er een volledig beeld rond de financiering is, dan pas het geld opnemen. Nu zal er eerst moeten worden volstaan met noodmaatregelen.
De revitalisering van de Industrieweg te Zuidbroek zien wij graag weggelaten in deze tijd van bezuinigingen. Post kan dus ook af van de meerjarenbegroting.
Eerder dit jaar hebben we gepleit om contact op te nemen met de internetproviders om te komen tot dekking  van het buitengebied. Is dit al gebeurd en wat zijn de verwachtingen?
Binnen het programma Bestuur stelt u doelstellingen: participatie, aanwezig zijn en stelt u dat de verhouding tussen bestuur en burgers hersteld moet worden door proactief te zijn, zichtbaar en aanspreekbaarheid.
Dat lijkt ons een goede zaak, want in de afgelopen tijd is daar niet veel aan gebeurd.
Ligt er dan nu een uitnodiging om een “hei”bijeenkomst te organiseren met de gehele raad, aangevuld met aansprekende burgers uit de 4 dorpen. Nee dus.
Een jammerlijke zaak. Als P.v.d.A. vinden we dat mensen verantwoordelijk moeten kunnen zijn voor hun eigen buurt dan wel dorp m.b.t.. de participatie gedachte.
Rest ons nog kort te verwijzen naar de uitkomsten van het GITP rapport.Duidelijk moet worden dat een angstcultuur alleen kan verdwijnen door transparant handelen en door de dialoog, We begrijpen dat dit een proces is dat tijd vergt. Om het te laten slagen is de inzet van alle partijen nodig. Ook gezien de toekomst is het belangrijk dat een ieder zijn/haar talenten kan blijven ontwikkelen en daarmee zijn/haar kansen vergroot binnen het proces van de gemeentelijke herindeling.
Bij deze willen we een ieder uit de organisatie  bedanken voor zijn/haar inzet voor deze gemeente en haar burgers.

Hiervoor geldt: Samen sterk!

Reactie toevoegen