Raadscommissie

Raadscommissie
De raad heeft een raadscommissie ingesteld , die uit 15 vertegenwoordigers van alle politieke partijen bestaat. De raadscommissie overlegt en adviseert over alle onderwerpen die de commissie daartoe van belang vindt. De commissievergaderingen zijn in principe openbaar. De mogelijkheid bestaat om van het spreekrecht gebruik te maken. (U kunt hiervoor contact opnemen met de griffier, mevr. F.A.P. Grit).

Stukken inzien
Op www.menterwolde.nl/raadsinfo  vindt u alle agenda's en stukken van de raadsvergaderingen en raadscommissies. De agenda wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in de MiddenGroninger en ook liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.

Spreekrecht voor burgers
Als inwoner en/of organisatie kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruik maken van het spreekrecht. U heeft dan de mogelijkheid iets te zeggen over de onderwerpen die op de agenda staan. Het woord kan niet gevoerd worden over:
• Een besluit waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan.
• Over benoemingen, keuzen voordrachten of aanbevelingen van personen.
• Een onderwerp waarvoor een klacht kon worden ingediend.
• Moties vreemd aan de orde van de dag (actuele moties over een niet op de agenda staand onderwerp die tijdens de vergadering worden ingediend).

Lange Termijn Agenda
De Lange Termijn Agenda is een digitaal programma dat een handig overzicht biedt van alle onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde moeten komen en/of moeten worden afgedaan. https://menterwolde.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=1

Burgerinitiatief
U heeft de mogelijkheid om een voor u belangrijk onderwerp op de gemeenteraadsagenda te zetten. De hieraan gebonden voorwaarden kunt u vinden op: http://www.menterwolde.nl/raadsinfo/burgerinitiatief_41201/