Notulen B&W 25 september 2007

Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2007.

Aanwezig:
E.A. van Zuijlen, burgemeester
M.Ploeger, M. Post, J. Velthuis, wethouders
K. Nieland, gemeentesecretaris

Vaststelling notulen
De notulen van de b. en w.-vergaderingen van 4, 11 en 18 september worden vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen:

1) Uitnodiging voor opening tijdelijke halte station Groningen Europapark op 1 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
2) Uitnodiging voor "Ramadan in Groningen 2007" op 4 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
3) Uitnodiging voor opening Dag van de Regio op 7 oktober 2007.
Wethouder Ploeger zal de opening van de Dag van de Regio op 7 oktober 2007 te Veendam bijwonen.
4) Uitnodiging voor werkgeversconferentie "Weet dat ’t werkt" op 10 oktober 2007.
Wethouders Velthuis zal de werkgevers-conferentie op 10 oktober a.s. in Hotel v.d. Valk te Zuidbroek bijwonen.
5) Uitnodiging Min. van Economische Zaken voor aandeelhoudersdag regionale energiebedrijven op 11 oktober 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
6) Uitnodiging Muziekvereniging Oosterbroek voor 30 jarig jubileumconcert op 27 oktober 2007.
Weth. Post zal het 30-jarig jubileum-concert op 27 oktober a.s. bijwonen.
7) Uitnodiging Advies- en steunpunt huiselijk geweld Groningen voor presentatie boek op 28 november 2007.
Voor kennisgeving aannemen
8) G.S. besluitenlijst nr. 25.
Voor kennisgeving aannemen.

1) Verslag directievergadering Project Ontwikkeling Bedrijvenpark De Gouden Driehoek d.d. 27 augustus 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
2) Verslag en actielijst Managementteam d.d. 12 september 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
3) Verslag bespreking stuurgroep MPVB d.d. 17 september 2007.
Voor kennisgeving aannemen.
4) Verslag overleg met Van der Valk d.d. 18 september 2007.
De directie van het v.d. Valk Hotel Zuidbroek te berichten dat niet akkoord kan worden gegaan met de voorgestelde tariefsverhoging voor het gebruik van het zwembad en de sporthal.
5) Staatscourant d.d. 18 september 2007 (troonrede).
Voor kennisgeving aannemen.
6) Reactie MKB-Noord/MKB-Nederland op Miljoenennota.
Voor kennisgeving aannemen.
7) Raadsvoorstel gem. Ten Boer inz. Onderhandelaarsakkoord verpakkingenbeleid.
Voor kennisgeving aannemen.
8) Brief Arriva inz. experiment openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.
Aanhouden.
9) Aankondiging Rekenkamer Menterwolde inz. onderzoek woonbeleid.
Kennis wordt genomen van de brief van de directeur Rekenkamer Menterwolde, gedateerd 6 september 2007, ingekomen 17 september 2007 waarbij melding wordt gemaakt van het feit dat de Rekenkamer start met onderzoek naar de doeltreffend-heid van het woonplan 2002-2006.

Brief Notarissen Meijer & Broekema inz. Sport Medisch Centrum Menterwolde.
Kennis wordt genomen van het feit dat door bemiddeling van de gemeente de Stichting Sport Medisch Centrum Menterwolde is opgericht en waarbij de statuten door de gemeente zijn geredigeerd. Genoemde stichting is thans belast met het beheer en exploitatie van het Sport Medisch Centrum te Muntendam.

Partieel bestemmingsplan "reclamemasten langs de A7 en N33".
In te stemmen met het concept-voorontwerp bestemmingsplan "Reclamemasten langs A7 en N33". Het voorontwerp vrij te geven voor inspraak en vooroverleg.
Kroeze Konstructie als ook Van der Valk Hotel Zuidbroek op de hoogte te stellen van het voorontwerp.

Zienswijzen appartementen Pijpstraat Zuidbroek.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken de indieners van de zienswijzen en de bewoner die heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de ontwikkelingen in het betreffende gebied uit te nodigen voor de openbare informatiebijeenkomst over de centrumplannen in Zuidbroek op 1 oktober 2007, conform overgelegde conceptbrief.

Bestemmingsplan Buitengebied Meeden en Zuidbroek/Noordbroek, herziening ex artikel 30 WRO.
Aanhouden.

Verzoek dhr. Grupstra voor de bouw van een schuur van 175 m2 op het perceel Achter de Wal 23 te Zuidbroek.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebied-zaken:
0) in principe geen medewerking verlenen aan de bouw van een schuur van 175 m2 op het perceel Achter de Wal 23 in Zuidbroek;
1) verzoeker informeren met overgelegde conceptbrief.

Tolweg Muntendam; verzoek aankoop perceel grond.
Overeenkomstig advies afd. Grondgebiedzaken wordt besloten tot verkoop van een perceel grond van 36 m2, gelegen aan de Tolweg te Muntendam en de gebruikelijke taxatie te laten uitvoeren.

Bovenweg 36, Muntendam; verzoek aankoop perceel grond.
Aanhouden.

Boa dagrapportages:
0) week 35/36/37
1) week 37/38
Voor kennisgeving aannemen.

Subsidieverzoek Stichting Werkend Trekpaard Groningen
Overeenkomstig advies afd. Samenlevingszaken:
0) eenmalig een bedrag van € 2.000,-- beschikbaar stellen aan de Stichting Werkend Trekpaard Groningen ten behoeve van een onderzoek naar structureel geld;
1) het geld wordt pas beschikbaar gesteld als ook door Leve(n)de Dorpen een subsidiebedrag beschikbaar wordt gesteld (€ 8.000,--). Dit op basis van koppelsubsidie 80%-20%;
2) de subsidieaanvraag doorsturen naar Leve(n)de Dorpen.

Ketensamenwerking.
Aanhouden.

Aanvullend subsidieverzoek Metmans Meeden.
De Stichting Metmans eenmalig de kosten van leges voor de diverse verleende vergunningen voor de feestweek van 16 t/m 23 juni te subsidiëren tot een bedrag van € 534,10. Tevens wordt besloten genoemde stichting een aanvullende subsidie te verlenen van € 871,30.

Subsidieverzoek "Dichter bij Foltz".
Overeenkomstig advies afd. Samenlevingszaken de organisatie van "Dichter bij Foltz" een subsidie te verstrekken van € 300,--.

Verzoek om aanvullend budget van de dorpsadviesraad in Meeden.
De dorpsadviesraad Meeden geen aanvullend budget van € 1.500,-- toe te kennen.

Vastgesteld d.d. 9 oktober 2007.

Burgemeester en wethouders van Menterwolde,

w.g. E.A. van Zuijlen, E.A. van Zuijlen, burgemeester

w.g. K. Nieland, K. Nieland, secretaris