Bijgestelde fusie-effectrapportage scholen Meeden

De schoolbesturen Stichting OPRON en de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden en Oost Groningen (VCOMOG) zijn van plan om twee basisscholen te fuseren. Het gaat om OBS De Mieden en CBS Sjaloom in Meeden. Zij gaan samen in een informele samenwerkingsschool onder het bevoegd gezag van de (VCOMOG). De schoolbesturen moeten volgens de Wet Primair Onderwijs een fusie-effectrapportage maken waarin zij alle gevolgen van de fusie in beeld brengen. Ze moeten daarbij ook het college vragen om een advies. Het college is positief over de voorgenomen fusie omdat deze het mogelijk maakt om het onderwijsaanbod in het dorp Meeden in stand te houden.

Reactie toevoegen