Extra ombuigingen voor gezonde financiële positie

Het college van Burgemeester en Wethouders ziet zich genoodzaakt om het raadsvoorstel over de ombuigingen zoals die met de gemeenteraad in april is besproken verder aan te scherpen. De oorzaak is de optelsom van de gevolgen van de mei-circulaire 2019, de Voorjaarsnota 2019 en de op- en aanmerkingen van de raad op het voorstel zelf.  
 
Wethouder Erik Drenth (Financiën) licht dit voorstel van het college toe: “Om de doelstellingen van een sluitende meerjarenbegroting en een versterking van de Algemene Reserve te realiseren zijn aanvullende maatregelen helaas onvermijdelijk. Het zijn echt lastige keuzes om de financiële positie van Midden-Groningen gezond te houden. Dit raakt alle beleidsterreinen en de bedrijfsvoering van de gemeente.”

Aanscherping raadsvoorstel april 2019

Met de extra ombuigingen is een bedrag oplopend tot ongeveer 650.000 euro gemoeid. In het voorstel zit onder andere het afzien van een MKB-fonds voor ondernemers. Het inlopen van de achterstanden in het onderhoud van openbaar groen wordt langzamer uitgevoerd, namelijk volgens de oorspronkelijke opzet van 6 jaar. Vanaf 2021 wordt de opbrengst van de toeristenbelasting extra verhoogd. Meerkosten van het bestaande minimabeleid worden beperkt door in overleg met belanghebbenden de kaders van het minimabeleid aan te passen. De exacte uitvoering van deze ombuigingen volgt later.
 
Aanleiding
Op 31 mei 2019 is de meicirculaire 2019 van het Rijk verschenen. Hoewel nog niet alle onderdelen zijn doorgerekend op effecten voor de gemeente Midden-Groningen, staat al wel vast dat de uitkomsten negatief zijn voor de meerjarenramingen. Voor 2019 wordt met een nadeel rekening gehouden van circa 0,8 miljoen euro oplopend naar circa 3 miljoen euro in 2023.
 
De effecten van de voorjaarsnota 2019 en de meicirculaire leiden helaas tot tekorten in de meerjarenraming. Dit speelt met name in de laatste jaren waar het rijk (nog) geen extra bijdrage doet voor de tekorten op het dossier Jeugdzorg. Ook is het zo dat de mogelijkheden om de kwetsbare Algemene Reserve in de komende jaren weer op peil te brengen uit beeld verdwijnen. Dat vindt het college een ongewenste ontwikkeling.
 
Achtergrond

Begin dit jaar zijn er ombuigingsvoorstellen ter hoogte van € 5 miljoen naar de gemeenteraad gestuurd. Daarnaast volgen binnenkort nog bezuinigingsvoorstellen ter grootte van ongeveer € 2,5 miljoen over de Jeugdzorg en WMO die nu buiten de ombuigingen zijn gehouden.

Reactie toevoegen