Gemeentebegroting 2017

Een brug geslagen naar de toekomst

Bij het maken van een begroting is er een duidelijke richtlijn, eigenlijk net als bij een huishoudboekje: je kunt niet meer geld uitgeven dan er binnen komt. We moeten, als we een gezonde begroting willen presenteren, rekening houden met het gegeven dat we de zaken die we in het verleden hebben aangeschaft, in stand moeten houden. We willen onze voorzieningen zoals wegen, riolen, gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, zo goed mogelijk onderhouden. Daarnaast hebben we een organisatie die de dienstverlening naar de inwoners zo goed mogelijk verzorgt. En al deze gemeentelijke taken kosten geld.

Als gemeente hebben we meer taken dan vroeger. Gemeenten zijn sinds 2015 namelijk verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Vroeger hield de Rijksoverheid zich hier meer mee bezig. Voor die extra taken zijn kleine gemeenten zoals de onze eigenlijk te kwetsbaar. Wat dat betreft is het ook een goede zaak dat de herindeling eraan komt en dat Menterwolde vanaf 1 januari 2018 samen met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren de nieuwe gemeente Midden-Groningen gaat vormen. Daarbij hebben de gemeenten wel afgesproken dat we alle drie financieel gezond naar de nieuwe gemeente overgaan. Ook zijn er begrotingsregels opgesteld waaraan de drie
gemeenten moeten voldoen.

Financiën Menterwolde op orde
In 2015 werd een begin gemaakt met het op orde brengen van de financiële situatie in de gemeente Menterwolde. Toen bleek dat we onze in- en uitgaven niet goed in evenwicht hadden. Daardoor zouden er grote tekorten ontstaan en dat is een onacceptabele situatie. Om hierin verandering aan te brengen en tot een meerjarig sluitende begroting te komen, waarbij we geen beroep gaan doen op onze reserves, is er een bezuinigingsprogramma opgesteld. Dit programma heeft vergaande gevolgen voor de bestaande en nog te realiseren voorzieningen. De huidige coalitie heeft het aangedurfd om samen met het college een bezuinigingsplan op te stellen dat tot een financieel gezonde gemeente kan leiden. Zowel de coalitie als het college was het duidelijk dat dit consequenties heeft die soms pijn doen, want je kunt minder geld besteden dan je zou willen. Maar met dit bezuinigingsplan is de brug naar de toekomst wel gebouwd.

In de begroting voor 2017 zien we een eerste stap in de goede richting. De begroting is sluitend en de meerjarenraming ziet er hoopvol uit. We zijn erin geslaagd om de verhoging van belastingen en tarieven binnen de afgesproken kaders te houden en kunnen de afvalstoffenheffing zelfs verlagen. Wij hebben het volste vertrouwen dat we de gemeente Menterwolde financieel gezond en met onze basisvoorzieningen op orde, kunnen laten samensmelten tot een gezonde en krachtige gemeente Midden-Groningen.

Jaap Borg,
Wethouder Financiën

 


Visies raadsfracties
De visies van de raadsfracties op onze voorstellen zijn hierna weergegeven. Deze visies zijn door en onder
verantwoordelijkheid van de fracties opgesteld.